ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Примерак документа који је предмет консултација може се преузети на следећим адресама:

  • У просторијама ''Инфраструктура железнице Србије'' ад, Немањина 6, Београд, радним данима од 10:00 до 14:00 часова (по локалном времену) у канцеларији бр. 355, у року од 14 дана од дана објаве овог позива,
  • У просторијама градске управе Града Ниша радним данима од 10:00 до 14:00 часова,
  • У просторијама управе општине Бела Паланка радним данима од 10:00 до 14:00 часова,
  • На интернет страници http://infrazs.rs,
  • На интернет страници www.ni.rs,
  • На интернет страници www.belapalanka.org.rs.
  • На интернет страници www.pantelej.org.rs

Питања и коментари у вези са документом могу бити достављени писаним путем или путем електронске поште на доле назначену адресу или директно током јавних консултација:

''Инфраструктура железнице Србије'' ад

Душан Гарибовић

канцеларија бр. 355

Немањина 6

 11000 Београд , Србија

e-mail: kabinet.infrastruktura@srbrail.rs