Обилазак трасе нове туристучке зоне

У оквиру припрема за реализацију ПРОЈЕКТНЕ ИДЕЈЕ О ФОРМИРАЊУ НОВЕ ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНЕ ПОНУДЕ КОЈА ПОВЕЗУЈЕ И ОБЈЕДИЊУЈЕ РАСПОЛОЖИВЕ РЕСУРСЕ И ПОТЕНЦИЈАЛЕ ОПШТИНА: ПАНТЕЛЕЈ И НИШКА БАЊА, укључујући иницијалне актере: Институт „Радон“, Стрелиште у Малчи, Вински подрум „Малча“, Коњички клуб у Нишкој Бањи, Сафари клуб-Ниш и друге заинтересоване учеснике са програмима из области туризма посебних интереса, руководство Градске општине Пантелеј обишло је комплетан терен са свим заинтересованим и укљученим учесницима из јавног, приватног и цивилног сектора.
Циљ обиласка је реално сагледавање свих потребних интервенција и радова на терену са оперативном поделом задужења како би се постојећи потенцијали повезали и ставили у функцију обједињене понуде посетиоцима и рекреативцима на почетку летње односно туристичке сезоне.
Реч је о заједничком настојању да се без додатних улагања или са минималним интервенцијама, кроз текуће пословне активности, узајамним допуњавањем и прожимањем делатности свих учесника, унапреди ово подручје као занемарена и недовољно искоришћена природна спона две општине, која би се потенцијално, као јединствена целина, могла учинити туристички атрактивном, са бројним спортско-рекреативним и другим програмима и практичном надоградњом досадашње понуде коју појединачно пружају