Grad Niš - Uprava za finansije, izvorne prihode lokalne samouprave i javne nabavke

 

http://www.lpa.ni.rs/dispatch?s=login

 

Ukoliko niste korisnik Internet aplikacije, možete uputiti zahtev za otvaranje korisničkog naloga. Pregled statusa zahteva možete da proverite na web stranici Provera statusa registracije.

Korisnički nalog i lozinku za korišćenje upita stanja preko Web-a obveznik,ISKLjUČIVO PREUZIMA NEPOSREDNO U USLUŽNOM CENTRU GRADSKE UPRAVE.

 

 

http://www.lpa.ni.rs/download/Registracija-web.pdf

 

PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU (PRAVNA LICA) - OBRAZAC

http://www.lpa.ni.rs/download/PPI-1.pdf

PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU (GRAĐANI) – OBRAZAC

http://www.lpa.ni.rs/download/PPI-2.pdf

PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA IZDAVANjE UVERENjA O STANjU PORESKOG DUGA  (GRAĐANI I PRAVNA LICA) - OBRAZAC

http://www.lpa.ni.rs/download/ZahtevFL.pdf