Veće Gradske opštine Pantelej:
donosi propise i druge opšte akte iz nadležnosti Gradske opštine, u skladu sa Statutom Grada

 

  • donosi budžet i završni račun

 

  • daje prethodno mišljenje na program razvoja Grada i urbanističke planove koji sedonose za područje Gradske opštine Pantelej

 

  • odlučuje o obeležjima i prazniku Gradske opštine Pantelej i ustanovljava nagrade i javna priznanja opštine

 

  • odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradskim opštinama drugih gradova u zemlji i inostranstvu

 

  • raspisuje referendum za svoje područje ili deo područja i daje odgovor na građansku inicijativu

 

  • obavlja i druge poslove utvrđene ovom odlukom u skladu sa Statutom Grada.