Nadležnosti Uprave


Uprava se obrazuje kao jedinstven organ.
U Upravi se obrazuju odseci kao unutrašnje organizacione jedinice za obavljanje međusobno srodnih poslova, koji zbog svoje prirode, celovitosti i načina obavljanja zahtevaju neposrednu povezanost.
Odseci imaju najmanje petoro zaposlenih.
U okviru odseka, za obavljanje poslova iste vrste ili međusobno povezanih poslova koji su specifični po načinu obavljanja, mogu se obrazovati grupe koje imaju najmanje troje zaposlenih. 

Član 8.


Za obavljanje pojedinih poslova Uprave, posebno u vezi sa ostvarivanjem prava građana, može se organizovati rad u mesnim zajednicama i mesnim kancelarijama.
Član 9.
Unutrašnje organizacione jedinice Uprave su :
1. Odsek za poslove kabineta Predsednika gradske opštine;
2. Odsek za pravne i zajedničke poslove;
3. Odsek za finansije;
4. Odsek za privredu i lokalni razvoj;
5. Odsek za imovinsko - pravne i komunalne poslove.

Član 10.


Odsek za poslove kabineta Predsednika gradske opštine obavlja stručne, savetodavne i organizacione poslove za ostvarivanje nadležnosti i ovlašćenja Predsednika gradske opštine i druge poslove koji se odnose na predstavljanje gradske opštine u odnosima prema pravnim i fizičkim licima u zemlji i inostranstvu. Odsek obavlja sledeće poslove:
-priprema radne i druge sastanke Predsednika gradske opštine i priprema materijal za javne nastupe lica na funkcijama u Gradskoj opštini;
-poslove prijema građana koji se neposredno obraćaju Predsedniku gradske opštine;
-protokolarne poslove povodom poseta i prijema domaćih i stranih predstavnika, kulturnih, sportskih i drugih predstavnika i druge protokolarne poslove lica na funkcijama u Gradskoj opštini;
-poslove vezane za saradnju sa drugim opštinama u zemlji i inostranstvu, sa socijalno-humanitarnim organizacijama i drugim organizacijama i institucijama;
-poslove kontakta sa medijima radi informisanja javnosti o radu i aktivnostima Gradske opštine i druge poslove komunikacije sa medijima;
-poslove iniciranja i izrade stručnih projekata i projekata koji proizlaze iz međunarodne saradnje sa drugim opštinama u zemlji i saradnje sa nevladinim i organizacijama iz oblasti privrede, obrazovanja, kulture, sporta i socijalne zaštite;
-pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa invaliditetom kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima i podstiče aktivnosti i pruža pomoć organizacijama na svom području;
-poslove vezane za organizaciju kulturnih i sportskih manifestacija i drugih aktivnosti od značaja za Gradsku opštinu;
-poslove usmerene na podsticanje razvoja kulturno - umetničkog amaterizma;
-vodi evidenciju o aktima i predmetima Predsednika gradske opštine, sređuje i arhivira dokumentaciju vezanu za njegove aktivnosti;
-vrši i ostale administrativno-tehničke i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 11.


Odsek za pravne i zajedničke poslove prati propise za koje je nadležna lokalna samouprava, inicira usaglašavanje sa novonastalim promenama i obavlja druge pravne i zajedničke poslove. Odsek obavlja:
-poslove obrade najsloženijih pravnih pitanja iz nadležnosti Gradske opštine;
-poslove izrade nacrta normativnih akata vezanih za organizaciju i rad organa Gradske opštine;
-poslove izrade nacrta akata kojim se propisuju prekršaji za povrede propisa Gradske opštine;
-normativno-pravne poslove iz oblasti radno pravnog zakonodavstva za izabrana, postavljena i zaposlena lica i poslove vođenja personalne evidencije;
-stručne, administrativno-tehničke i organizacione poslove za potrebe organa Gradske opštine;
-stručno-tehničke poslove sprovođenja izbora, referenduma i zbora građana;
-poslove vezane za organizaciju i rad mirovnih veća;
-poslove vezane za osnivanje i rad mesnih zajednica i drugih vidova mesne samouprave;
-poslove pružanja pravne pomoći građanima za ostvarivanje njihovih prava;
-poslove kancelarijskog poslovanja, pisarnice, arhive,prijema, otpremanja i dostave pošte;
-poslove instalacije i održavanja informaciono-komunikacionog sistema gradske opštine;
-poslove obezbeđenja, održavanja objekta, protivpožarne zaštite i druge poslove od zajedničkog interesa za potrebe organa gradske opštine;
-poslove prevoza motornim vozilima i vršenje servisnih i drugih usluga;
-i druge poslove u skladu sa zakonom, propisima Grada i Gradske opštine.

Član 12.


Odsek za finansije obavlja poslove budžeta, trezora i finansijske poslove Gradske opštine. Odsek obavlja:
-poslove planiranja primanja i tekućih prihoda, izdataka i tekućih rashoda;
-poslove izrade nacrta budžeta Gradske opštine;
-prati izvršenje budžeta i informiše izvršne organe;
-poslove interne kontrole korišćenja budžetskih sredstava;
-poslove budžetskog računovodstva i izveštavanja;
-poslove izrade nacrta završnog računa budžeta Gradske opštine;
-poslove upravljanja gotovinskim sredstvima;
-poslove obračuna plata, naknada i ostalih ličnih primanja;
-poslove finansijske operative i blagajničke poslove;
-poslove na vođenju evidencije osnovnih sredstava, opreme i inventara;
-poslove izrade nacrta propisa iz oblasti finansija, praćenja propisa koji regulišu ovu oblast i praćenje sprovođenja donetih akata iz oblasti finansija;
-stručne i organizacione poslove iz oblasti sprovođenja javnih nabavki Gradske opštine, pripreme normativnih akata, praćenja i primene propisa koji regulišu oblast javnih nabavki;
-i druge poslove u skladu sa zakonom, propisima Grada i Gradske opštine.

Član 13.


Odsek za privredu i lokalni razvoj obavlja poslove vezane za opšti privredni i lokalni razvoj Gradske opštine i unapređenje i razvoj seoskog područja. Odsek obavlja:
-poslove vezane za unapređenje opšteg okvira za privređivanje u Gradskoj opštini, u skladu sa aktima Grada.
-donosi programe i sprovodi projekte privrednog razvoja i razvoja seoskog područja;
-poslove u vezi preduzimanja mera za sprečavanje šteta, organizacije zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštite od požara, kao i stvaranju uslova za njihovo otklanjanje, odnosno ublažavanje njihovih posledica, u skladu sa propisima grada;
-obavlja poslove vezane za zaštitu i unapređenje životne sredine;
-poslove vezane za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima;
-poslove vezane za razvoj ugostiteljstva, zanatstva, turizma i trgovine na svom području;
-prati i podstiče razvoj poljoprivrede na području Gradske opštine;
-podstiče i pomaže razvoj zadrugarstva na području Gradske opštine;
-stara se o korišćenju pašnjaka i obavlja poslove vezane za privođenje pašnjaka drugoj kulturi;
-obavlja poslove u vezi nastalih šteta od elementarnih nepogoda na poljoprivrednim kulturama;
-izrađuje planove odbrane za područje gradske opštine, u skladu sa planom Grada;
-donosi godišnji program rada u vezi sa privrednim i lokalnim razvojem gradske opštine;
-realizuje program korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti u skladu sa programom Grada;
-obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, propisima Grada i Gradske opštine.

Član 14.


Odsek za imovinsko-pravne i komunalne poslove obavlja poslove vezane za imovinsko-pravnu i komunalnu delatnost na području Gradske opštine:
-prati propise i izrađuje nacrte normativnih akata koji regulišu oblast imovinsko-pravne i komunalne delatnosti;
-izvršava propise i opšte akte Grada i Gradske opštine iz oblasti imovinsko pravne i komunalne delatnosti;
-daje mišljenje na prostorne i urbanističke planove Grada koji se donose za područje opštine;
-uređuje i obezbeđuje korišćenje poslovnog prostora kojim upravlja, utvrđuje visinu naknade za korišćenje poslovnog prostora i vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog prostora, u skladu sa posebnom odlukom Grada;
-sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama;
-predlaže mere za uređenje i održavanje spoljnog izgleda stambenih i poslovnih objekata, zelenih površina, dečjih igrališta, objekata javne rasvete i saobraćajnih znakova i sl.;
-obavlja poslove opšteg uređenja naseljenih mesta na svom području iz nadležnosti Gradske opštine;
-donosi odluke o postavljanju montažnih objekata na javnim površinama u skladu sa planom i propisima Grada;
-donosi odluke o održavanju i uređivanju grobalja na svom području u skladu sa propisima Grada;
-uređuje radno vreme, mesta na kojima se mogu obavljati ugostiteljske delatnosti i utvrđuje druge uslove za obavljanje ove delatnosti;
-učestvuje u izradi programa izgradnje, održavanja, upravljanja i korišćenja seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva;
-obavlja poslove uređivanja i utvrđivanja načina korišćenja i upravljanja seoskim vodovodima, izvorima, javnim bunarima i česmama;
-obavlja komunalno–inspekcije poslove, stara se o održavanju komunalngog reda u opštini i sprovodi propise kojima se uređuje komunalni red u skladu sa zakonom i aktima Grada;
-uređuje i organizuje vršenje poslova u vezi sa držanjem i zaštitom domaćih i egzotičnih životinja;
-obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom,propisima Grada i Gradske opštine.